My Walldecor by Fujifilm

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de internetpagina’s aangeboden door FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG is enkel toegestaan op basis van deze voorwaarden.

I. Auteurs- en merkenrecht

Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties en video’s alsook de lay-out ervan op de websites zijn onderworpen aan het auteursrecht van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG of derden.

Behoudens de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, is ieder gebruik en iedere verwerking, in het bijzonder de vermenigvuldiging, verspreiding, publieke weergave, bewerking, transformatie of het openbaar toegankelijk maken van de door FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG gegenereerde werken, in het bijzonder teksten, grafieken, audio- of videofragmenten, verboden, voor zover een vermenigvuldiging niet wettelijk is toegestaan.

Alle op deze website gebruikte handelsmerken zijn eigendom van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG en/of zijn ondernemingen, tenzij anders vermeld.

II. Niet-bindend karakter van de aanbiedingen en wijzigingsvoorbehoud

Uit het gebruik van de website of de hierop vermelde diensten kunnen geen claims worden afgeleid. FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de website of delen daarvan alsook de hierop vermelde diensten te allen tijde en zonder bijzondere kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen en tijdelijk of definitief stop te zetten. Daarenboven behoudt FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG zich het recht voor om ook deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

III. Geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor op deze website geplaatste directe of indirecte doorverwijzingen naar externe websites (‘links’). FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en de inhoud van de websites waarnaar op deze website met een hyperlink wordt verwezen. FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van alle inhoud van iedere externe website waarnaar deze website verwijst. Dit geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen naar externe websites. Externe websites zijn in het bijzonder websites waarbij ‘fujifilm-imaging.de niet in de domeinnaam voorkomt.

IV. Aansprakelijkheid

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG doet er al het mogelijke aan om de informatie op deze website actueel, correct, volledig en vrij van virussen te houden. FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG is echter niet verantwoordelijk voor de op de website ter beschikking gestelde informatie, in het bijzonder niet voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of virusvrijheid ervan.

Met uitzondering van de schending van essentiële plichten, kwaadwillige of grove nalatigheid, vorderingen op basis van de productaansprakelijkheidswet en uitgezonderd lichamelijk letsel, is iedere aansprakelijkheid van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG en diens wettelijke vertegenwoordigers en agenten uitgesloten. Dit geldt ongeacht of het om materiële of immateriële schade gaat.

V. Nietigheid van afzonderlijke bepalingen

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is of wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden.

VI. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website alsook uit de toepassing en interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden in commerciële zaken worden uitsluitend door de rechtbank van München I beslecht. Indien de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de arrondissementsrechtbank van München eveneens bevoegd.